Phát triển kinh tế là gì? Chiến lược của Việt Nam trong năm 2021-2030

2538

Phát triển kinh tế (tiếng anh: Economic Development) là sự gia tăng về quy mô của nền kinh tế và hoàn chỉnh về mặt cơ cấu, thể chế chính trị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát triển kinh tế bao gồm 3 thành phần chính:

– Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại (tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu GDP).

– Đảm bảo công bằng xã hội.

– Tăng trưởng kinh tế ổn định, luôn lớn hơn chỉ số lạm phát.

phát triển kinh tế là gì

Phát triển kinh tế là gì?

3 nhóm yếu đố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế

1. Nhóm các yếu tố liên quan đến lực lượng sản xuất

Chất lượng và số lượng của các yếu tố đầu vào quyết định đến số lượng và chất lượng đầu ra của hàng hóa và dịch vụ.

Ngoài điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiện nhiên thì ngày nay yếu tố con người và công nghệ là động lực hàng đầu thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia.

tri thức công nghệ

Với mức thu nhập trung bình người Việt 2020 là 3.521$ thì mất 3 tháng mới đủ mua 1 chiếc iPhone 12 Pro Max của Apple

2. Nhóm yếu tố liên quan đến quan hệ sản xuất

Nhóm yếu tố quan hệ sản xuất ảnh hưởng đến phát triển kinh tế theo 2 mặt: thúc đẩy hoặc kìm hãm. Quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với ính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế khi:

– Các chế độ sở hữu tư liệu sản xuất phù hợp.

– Các hình thức tổ chức kinh tế năng động và hiệu quả.

– Các hình thực phân phối thu nhập, hợp lý, công bằng và kích thích tính sáng tạo của người lao động.

– Các nguồn lực của nền kinh tế được khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả.

3. Nhóm các yếu tố pháp luật, đạo đức

Các yếu tố về tư tưởng, đạo đức của người dân… tác động gián tiếp đến sự phát triển kinh tế. Còn các yếu tố chính trị, pháp luật, thể chế…tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn đến sự phát triển kinh tế của một quốc gia.

con người nhật bản

Trẻ em Nhật Bản được giáo dục vượt lên hà khắc của thiên nhiên

Ví dụ: Trẻ em Nhật Bản luôn được giáo dục là sinh ra ở một nước nghèo tài nguyên khoáng sản nên con đường duy nhất vươn lên là dựa vào tri thức, khoa học công nghệ. Đối diện với sự hà khắc của thiên nhiên thay vì né tránh nó.

Mục tiêu của phát triển kinh tế bền vững

Mục tiêu chính của phát triển kinh tế bền vững là sự tăng trưởng quy mô, chất lượng của nền kinh tế trong một thời gian dài và hết sức ổn định, thể hiện rõ nhất ở các vấn đề sau:

– Cơ cấu kinh tế thay đổi theo chiều hướng: giảm tỉ trọng GDP của vùng nông thôn, tăng tỉ trọng của vùng thành thị; giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ.

Nếu chưa hiểu rõ về cơ cấu GDP thì bạn có thể đọc qua bài viết: Cơ cấu GDP là gì.

cơ cấu gdp là gì

– Nâng cao đời sống của người dân: các vấn đề được xã hội quan tâm hàng đầu đó là chất lượng giáo dục, y tế, đời sống tinh thần, giải trí, môi trường sống được cải thiện theo hướng lành mạnh.

– Trình độ, tư duy và quan điểm thay đổi: luôn cập nhật các xu hướng quốc tế, khoa học công nghệ hiện đại giúp nâng cao quá trình sản xuất, hợp tác với nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới.

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 Việt Nam hiện nay

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam

Chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam

Tải bản đầy đủ: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.

Tóm lại về phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế là sự gia tăng về quy mô của nền kinh tế và hoàn chỉnh về mặt cơ cấu, thể chế chính trị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ba yếu tố chính của phát triển kinh tế bền vững là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa, đảm bảo công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế lớn hơn lạm phát.